PL | EN

Regulamin

REGULAMIN ADTIFY

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa sposób korzystania Adtify przez Użytkowników. Wraz z rejestracją w Adtify Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i oświadcza, że zapoznał się z jego treścią oraz jest świadomy, że Regulamin kształtuje jego prawa i obowiązki związane z korzystaniem z Adtify.

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:
Adtify – serwis internetowy dostępny pod adresem www.adtify.pl, www.adtify.com, www.panel.adtify.pl, www.panel.adtify.com
Administrator – spółka pod firmą Adtify sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-851) przy ul. Zielona 6/1, posiadająca opłacony kapitał zakładowy w wysokości 1 833 300,00 PLN. Poprzez działania, prawa i obowiązki Adtify należy rozumieć działania, prawa i obowiązki Administratora / Adtify sp. z o.o.
Użytkownik – Reklamodawca bądź Wydawca
Reklamodawca – użytkownik posiadający konto typu „Reklamodawca” w Adtify
Wydawca – użytkownik posiadający konto typu „Wydawca” w Adtify
Serwis – serwis internetowy należący do Wydawcy, w którym mają być umieszczane Reklamy
Reklama – fragment Serwisu/materiały graficzne wyświetlane w Serwisie w obrębie wyznaczonego miejsca, które po kliknięciu w nie umożliwiają użytkownikowi bezpośrednie przejście na drugą stronę po uprzednim zakodowaniu adresu URL.
Emisja Reklamy – wyświetlanie reklamy w Serwisach
Placement – wyodrębniona powierzchnia w Serwisie przeznaczona do wyświetlania Reklam
CPC – model rozliczenia Emisji Reklamy polegający na płatności za jedno kliknięcie w Reklamę w Serwisie
Sztuczny Ruch – określenie obejmujące nieprawidłowe Kliknięcia, Kontakty, Leady i Sell-Leady których nie zaakceptował Reklamodawca lub administrator

§ 3. Przedmiot usługi

1. Poprzez Adtify – tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Administratora – Użytkownikom oferowany jest dostęp do funkcjonalności zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Przedmiotem działalności Adtify jest udostępnienie w sieci Internet systemu, poprzez który:
a) Reklamodawcy mogą zamieszczać Reklamy w Serwisach
b) Wydawcy mogą odpłatnie oferować Placement w swoich Serwisach

3. Cały proces publikacji Reklam w Serwisach ma miejsce dzięki funkcjonalnościom oferowanym przez Adtify.

§ 4. Dostęp do Adtify

1. Administrator umożliwia dostęp do Adtify oraz korzystanie z funkcjonalności jedynie pod warunkiem akceptacji Regulaminu. Z chwilą rejestracji w Adtify Użytkownik oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin i zawiera jednocześnie z Administratorem umowę o świadczenie usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Administrator udostępnia Regulamin Użytkownikom przed zawarciem umowy.

§ 5. Rejestracja

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Adtify i wymaga wypełnienia wszystkich występujących tam i wymaganych pól.

2. W procesie rejestracyjnym, wysłanie informacji wprowadzonych podczas rejestracji równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia o prawdziwości podanych w formularzu danych. Niezgodność podanych informacji przez Użytkownika z faktem rzeczywistym może spowodować usunięcie konta Użytkownika przez Administratora i zwolnić go z wszelkich obowiązków wobec Użytkownika.

3. Użytkownik może zarejestrować konto typu Reklamodawca albo Wydawca. Można mieć tylko jedno konto w Adtify.

4. Po prawidłowym wypełnieniu pól, a także akceptacji niniejszego Regulaminu i wysłaniu tych danym do Administratora, system automatycznie generuje link aktywacyjny, który przesłany zostaje na podany adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie otrzymania linku aktywacyjnego w postaci jego kliknięcia lub wpisania w pasku adresu przeglądarki internetowej oznacza skuteczne zawarcie umowy i powoduje uaktywnienie konta Użytkownika.

5. Komunikacja między Administratorem, a Użytkownikami może odbywać się za pomocą podanego przy rejestracji adresu email Użytkownika lub wewnętrznego systemu komunikacyjnego Adtify. wiadomości wysłane we wskazany w zd. poprzednim sposób uważa się za doręczone Użytkownikowi z chwilą ich wprowadzenia do jednego z ww. środków komunikacji w sposób umożliwiający Użytkownikowi na zapoznanie z ich treścią.

§ 6. Dane Użytkownika

1. Wszystkie dane podane podczas Rejestracji mogą być zmienione przez Użytkownika poprzez edycję profilu. Informacje przekazywane przez Użytkownika w procesie Rejestracji do Adtify lub podczas edycji profilu mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich w Adtify, bądź zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane przez niego informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść niniejszego Regulaminu oraz dobre obyczaje lub naruszają moralność publiczną.

2. Domyślnie dane osobowe wprowadzone przez Użytkowników nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników. Zakres dostępności powyższych Danych Użytkownik może określić w ustawieniach w ramach konta Użytkownika.

§ 7. Ochrona Danych Użytkownika

Przetwarzanie danych Użytkownika podanych w procesie rejestracji oraz danych udostępnionych w utworzonym profilu przez Użytkownika (w szczególności danych osobowych) odbywa się wyłącznie za zgodą Użytkownika. Administrator przetwarza dane zgodnie z niniejszym Regulamienm oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Użytkownika.

§ 8. Oświadczenie Użytkowników

1. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników.

2. Dokonując prawidłowej rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązanie z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Administratora w celach określonych powyżej.

3. Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora oraz od jego kontrahentów. Użytkownik Zarejestrowany w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.

4. Udostępniając treści w Adtify Użytkownik:
a) oświadcza, iż jest autorem zamieszczonej treści bądź posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone jako Zawartość w Adtify,
b) wyraża zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Administratora powyższych treści, także we współpracujących z Administratorem Serwisach, oraz wyraża zgodę na konwersję formatu pliku zamieszczonych danych,
c) oświadcza, że udziela nieodwołalnej Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie zamieszczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego treści, ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w celach statystycznych i rozliczeniowych.

5. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Adtify. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na innych Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w Adtify treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy, w szczególności treści dotyczących dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, religię, wiek, wyznanie lub pochodzenie.

§ 9. Prawa i obowiązki Wydawców

1. Wydawca oświadcza, że w razie wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wobec Administratora lub innego Użytkownika w związku z treściami zamieszczonymi w jego Serwisie bądź Serwisach zobowiązuje się do zwolnienia ich z wszelkich zobowiązań z tego tytułu.

2. Wydawca otrzymuje dostęp do statystyk reklam emitowanych w jego Serwisach, a także otrzymuje możliwość dodawania nowych Serwisów.

3. Wydawca w celu wyświetlania Reklamy musi posiadać w Koncie co najmniej jeden Serwis oraz dokonać czynności technicznych niezbędnych do Emisji Reklam wskazanych przez Administratora (m.in. pobrać kod emisyjny i prawidłowo umieścić go w kodzie źródłowym strony).

4. Wydawca może podać statystyki swoich Serwisów, jej profil oraz inne cechy, stosownie do istniejących w danym momencie funkcjonalności Adtify (np. demografia, płeć). Wydawca wyraża zgodę na przetwarzanie i modyfikację tych danych przez Administratora, a także na umieszczanie Serwisów w tworzonych przez Organizatora grupach serwisów prezentowanym Reklamodawcom oraz zwykłym użytkowników Internetu.

5. Wydawca wyraża zgodę na Emisję Reklam w jego Serwisach przy pomocy przekazanych mu przez Administratora kodów emisyjnych. Wydawca wyraża zgodę na wyświetlanie w Reklamie materiałów Reklamodawców oraz związanych z działalnością Adtify w czasie, w którym nie ma miejsca Emisja Reklam – w takim wypadku Wydawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

6. Wydawca za Emisję Reklam otrzymuje wynagrodzenie rozliczane w modelu CPC. Wynagrodzenie, zasila jego rachunek istniejący w ramach Konta Użytkownika. Administrator dopuszcza możliwość rozliczeń w innych modelach.

7. Administrator okresowo waliduje wszystkie kliknięcia dokonane w Reklamy w Serwisach Wydawców pod kątem unikalności i fraudowości (sprawdzenie, czy kliknięcia zostały wygenerowane uczciwie i czy nie były efektem niedozwolonego naklikiwania Reklam). Wynikiem walidacji jest deklaracja przychodów, na podstawie której dokonywane jest rozliczenie z Wydawcami.

8. Wydawca może wysłać prośbę o wypłacenie wynagrodzenia, jeżeli kwota zgromadzona na jego rachunku osiągnie wysokość m.in. 100 zł netto. W tym celu musi przesłać Administratorowi rachunek lub fakturę VAT. Termin płatności wynosi 21 dni od otrzymania przez Administratora faktury. Administrator może dla ustalić inną minimalną kwotę wynagrodzenia oraz inny termin płatności uzgodniony z Wydawcą.

9. Wydawca nie może:
- korzystać z Adtify w sposób inny niż zgodny z jego celem wynikającym z Regulaminu
- wpływać samodzielnie na statystki Serwisów i innych parametrów, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia czy informacje o Serwisie podawane przez Adtify do wiedzy Reklamodawców (np. poprzez wykorzystanie skryptów mających na celu fałszowanie statystyk wyświetleń reklam, czy sztucznego naklikiwania reklam)
- modyfikować kodu emisyjnego
- wstawiać kodu emisyjnego na inną stronę niż ta, dla której został wygenerowany
W wypadku naruszenia wymienionych obowiązków, Administrator może usunąć konto Użytkownika i zostaje zwolniony z wszelkich obowiązków wobec niego, w tym wypłaty znajdującego się na rachunku wynagrodzenia za okres, w którym doszło do naruszenia obowiązków.

10. Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generować lub przyczyniać się do generowania sztucznego ruchu do stron reklamodawców.

§ 10. Prawa i obowiązki Reklamodawców

1. Reklamodawca zleca Emisję Reklamy poprzez ustawienie parametrów kampanii, w ramach której wyświetlane będą reklamy oraz poprzez ustawienie parametrów samej reklamy stosownie do istniejących w danym momencie funkcjonalności.

2. Wśród najważniejszych parametrów kampanii należy wymienić:
- nazwa kampanii,
- czas trwania kampanii,
- budżet kampanii.
W ramach kampanii Reklamodawca:
- udostępnia reklamy zgodnie z wykazem dopuszczalnych w danym momencie formatów plików znajdujących się w panelu lub tworzy reklamy według dostępnych w danym momencie funkcjonalności,
- określa proponowaną maksymalną stawkę za 1 kliknięcie w Reklamę zgodnie z modelem CPC (Administrator może zastosować inne modele rozliczeń, o czym Reklamodawca zostanie poinformowany w Panelu).

3. Administrator może zastosować dodatkowe parametry dla kampanii lub reklamy takie jak limit wyświetleń jednej Reklamy dla jednego unikalnego użytkownika na danym Placemencie (capping), maksymalną ilość odsłon Reklamy lub kliknięć w reklamę lub leadów będących wynikiem kliknięć w reklamę, kategorię reklamy oraz inne.

4. Reklamodawca w ramach konta Użytkownika posiada Rachunek (określany w ramach Adtify również jako “konto”) który może zostać uzupełniony poprzez dokonanie na rzecz organizatora wpłat na jeden z dostępnych wskazanych sposobów:
a. w systemie poprzez płatności online
b. płatności kartą
c. system płatności PayU
Chwilą wpłaty jest moment wpłynięcia środków na rachunek bankowy Organizatora.

5. Po dokonaniu przez Reklamodawcę czynności opisanych w ust. 1 i 2 tego paragrafu Administrator podejmuje następujące działania zmierzające do Emisji Reklamy:
a. może sprawdzić, czy treść reklamy jest zgodna z przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub innymi zasadami moralnymi,
b. sprawdza czy stan Rachunku Reklamodawcy pozwala na rozpoczęcie zleconej Emisji Reklamy zgodnie z parametrami kampanii,
c. sprawdza, czy wysokość stawki zaproponowanej przez Reklamodawcę jest wystarczająca dla pomyślnej Emisji Reklamy.
Adtify na podstawie parametrów Emisji Reklamy dokonuje wyboru Serwisów, na których ma zostać przeprowadzona Emisja Reklam. Kolejność Emisji Reklam uzależniona jest od kategorii Reklamy i wysokości kwoty zaoferowanej zgodnie z przyjętym modelem. Jeżeli Administrator na Serwisy w danej kategorii i w danym okresie otrzymał zlecenie Emisji Reklamy spełniające wymogi wskazane w ust. 5 od co najmniej dwóch Reklamodawców, dochodzi do porównania zaoferowanych przez wszystkich Reklamodawców stawek zgodnie z przyjętym modelem i ustalenia listy, w dalszej kolejności sprawdzana jest jakość reklamy wyrażona współczynnikiem CTR (współczynnik kliknięć wobec wyświetleń reklamy). Na tej podstawie określany jest udział wyświetleń Reklamy Reklamodawcy wśród wszystkich wyświetleń Reklam. Wyższy współczynnik CTR i wyższa stawka zgodnie z przyjętym modelem rozliczeń zwiększa ten udział. Algorytm wyświetlania reklam może się zmieniać wraz z rozwojem przyszłych funkcjonalności Adtify.

6. Kampania i Emisja Reklam w ramach niej wyświetlanych trwa do osiągnięcia – odpowiednio – zakończenia okresu obowiązywania kampanii, zakończenia liczby zleconych odsłon lub kliknięć lub leadów, osiągnięcia zakładanego budżetu lub jej przerwania przez Reklamodawcę za pomocą funkcjonalności Adtify.

7. Dla przeprowadzenia emisji Reklamy niezbędne jest dokonanie weryfikacji treści Reklamy przez Administratora. Administrator ma prawo odmówić Emisji w razie naruszenia przez treść Reklamy przepisów prawnych, dobrych obyczajów lub innych zasad moralnych uznawanych powszechnie za niewłaściwe. Decyzja Administratora w tym zakresie jest ostateczna i jej podjęcie nie powoduje powstania dla Reklamodawcy żadnych roszczeń. Reklamodawca zobowiązuje się, że treść emitowanych reklam nie będzie naruszała przepisów i zasad określonych w zd. poprzednim i że w razie wyemitowania takiej reklamy, zobowiązany będzie do naprawienia wynikłej stąd dla Administratora lub wydawcy szkody.

8. Reklamodawca w każdej chwili może wstrzymywać i wznawiać Emisję Reklamy, a także drukować faktury za dokonane płatności i zasilenia Rachunku. Może także zmieniać parametry Kampanii, co nie ma wpływu na jego prawa i obowiązki związane z przeprowadzoną już Emisją Reklamy.

§ 11. Rozliczenia

1. Za faktycznie przeprowadzoną Emisję Reklamy Administratorowi przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie pobierane jest ze środków wpłacanych przez Reklamodawcę na jego Rachunek i wynosi ono nie więcej niż pozwalają na to założone przez Reklamodawcę limity. Wynagrodzenie może być niższe w zależności od zainteresowania Reklamodawców danym Placementem. Wydawcy przysługuje od Administratora Wynagrodzenie w wysokości 70% wynagrodzenia Administratora wskazanego w punkcie poprzednim. Wynagrodzenie Administratora może być inne, będące wynikiem indywidualnych negocjacji z Wydawcami lub Reklamodawcami.

2. Podstawą ustalenia statystyk przeprowadzonej Emisji Reklamy (w szczególności liczby wyświetleń Reklamy) są wewnętrzne statystyki Adtify. Reklamodawca może domagać się zwrotu z jego Rachunku kwoty, która nie jest niezbędna do pokrycia kosztów emisji Reklamy.

§ 12. Uwarunkowania techniczne

1. W Adtify lub w ramach Konta Użytkownika mogą być zamieszczone elementy, takie jak:
a. aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi lub Użytkownikowi Zarejestrowanemu dotarcie do stron internetowych innych niż Adtify; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Administratora, Administrator zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług,
b. ramki,
c. reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.

2. Do korzystania z Adtify jego zawartości i funkcjonalności niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego pozwalającego na korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w następujących wersjach lub nowszych z włączoną obsługą plików „cookies”:
a. Internet Explorer 7,
b. Mozilla Firefox 3,
c. Opera 10,
d. Google Chrome 8.

3. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administrator może przechowywać dane bądź inne informacje dotyczące ich Urządzeń końcowych w formie oprogramowania typu „cookies”, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Adtify. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez serwis www i zapisywane po stronie Użytkownika, mające na celu umożliwienie Administratorowi podnoszenie jakości usług oraz zwiększanie zadowolenia Użytkownika dzięki przechowywaniu jego preferencji poruszania się po serwisie. Ograniczenie lub zablokowanie plików „cookies” przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Adtify, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików „cookies”.

§ 13 Usunięcie Konta Użytkownika

1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Adtify dokonując czynności określonych we wskazówkach znajdujących się w Pomocy. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje usunięcie jego danych osobowych. Usunięcie Konta Użytkownika następuje na stałe i bezpowrotnie. Usunięcie Konta Użytkownika pozostaje bez wpływu na udzielone Administratorowi prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Adtify. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe i jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. Na podstawie uzgodnień pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, Strony mogą przyjąć, że usunięcie konta Użytkownika może być związane z usunięciem części danych, w szczególności materiałów audiowizualnych znajdujących się Adtify.

2. Wraz z momentem rozwiązania Umowy Login oraz Hasło Użytkownika zostają usunięte.

3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika i Administratora z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych wzajemnych zobowiązań lub osób trzecich, powstałych w związku z uczestnictwem w Adtify.

§ 14. Wypowiedzenie Umowy przez Administratora

1. Administrator uprawniony jest wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli:
a. Użytkownik korzysta z Adtify, jego zawartości lub funkcjonalności w sposób sprzeczny z Umową lub Regulaminem,
b. Użytkownik zamieszcza treści, do których wykorzystywanie Serwisu jest niedozwolone.
c. Użytkownik udostępnia przynależące mu Konto Użytkownika do używania osobom trzecim bez zgody Administratora.
d. Wydawca prowadzi działalność sprzeczną z prawem

2. Zgłoszenia podmiotu trzeciego dotyczące naruszenia w ramach lub przy wykorzystaniu Adtify przez Użytkownika Zarejestrowanego przysługujących mu praw powinno spełniać kumulatywnie następujące kryteria:
a. zawiera precyzyjny opis zawartości naruszającej wyżej wymienione Prawa wraz z załączeniem stosownych dokumentów,
b. zawiera precyzyjny opis miejsca, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu i Reklamy),
c. zawiera dokładny adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) podmiotu zgłaszającego naruszenie.

3. W sytuacjach rodzących uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości zgłoszenia, określonego w ust. 1, Administrator może poprzestać na czasowym zablokowaniu dostępu do zawartości, której dotyczy zgłoszenie. Usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie dostępu do zawartości nie oznacza jednoczesnego uznania, iż powyższe treści stanowią zawartość naruszającą prawa podmiotu zgłaszającego. Zgłoszenie, które nie spełnia prawidłowo wszystkich kryteriów wymienionych w ust. 1 powyżej, nie może być traktowane jako wiarygodna wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.

4. Wszelkie zgłoszenia winny być składane pod następujący adres: office@adtify.com

5. Usunięcie konta Użytkownika przez Administratora w przypadkach określonych w Regulaminie jest potwierdzane przez Administratora poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, aktywny w chwili usunięcia Konta.

§ 15. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Adtify zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Administratora.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Adtify, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach Adtify i dokonaniu stosownych rozliczeń.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Adtify przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub jego kontrahentami. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny. Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora w tym zakresie będą przekazywane tym podmiotom.

4. Administrator zastrzega, iż zakres Adtify, jego zawartość oraz funkcjonalność może być w każdej chwili zmieniana przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 16. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Administratora lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Administratora: reklamacje@adtify.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika; b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, a także w przypadku uznania, że zachodzi konieczność doprecyzowania bądź wyjaśnienia okoliczności sygnalizowanych w reklamacji, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika drogą elektroniczną do jej uzupełnienia. W przypadku braku udzielenia przez Użytkownika informacji o których mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie wyznaczonym przez Administratora, reklamacja zostanie rozpatrzona na podstawie informacji i okoliczności, jakimi dysponuje Administrator. Nie wyklucza to możliwości złożenia ponownej reklamacji i powołania nowych okoliczności uzasadniających zastrzeżenia Użytkownika.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Adtify, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Adtify.

5. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez niego w reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie o 30 (trzydzieści) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (takie jak awarie sprzętu lub sieci internetowej). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.

§ 17. Zmiana Regulaminu

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Adtify, funkcjonalności Adtify lub treści Regulaminu.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu lub dodatkowych warunków wchodzą w życie w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania w ramach Adtify lub – w przypadku dodatkowych warunków – w terminie określonym w tych warunkach. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest tutaj

3. Zmiana Regulaminu nie narusza uprawnienia Użytkownika do wypowiedzenia umowy i rezygnacji z uczestnictwa w Adtify, z zachowaniem roszczeń o wypłatę zysków z tytułu dotychczasowego uczestnictwa w Adtify.

You settle up with us in CPC model. High efficiency at competitive rates. See more